Secția pentru copii a sanatoriului pare acum o casă a poveștilor. Înnoită, modernizată,ambientată, nimic nu mai seamănă cu locul în care copii suferinzi veneau uneori și de mai multe ori în an să-și trateze bolile. Dacă curtea interioară devenită un plăcut loc de joacă a fost prima inițiativă, rând pe rând, unele lucruri vechi au fost schimbate, pe măsura puterilor financiare ale instituției. Oricum, modernizarea secției de kinetoterapie pentru copiii cu handicap psihomotoriu din cadrul Sanatoriului Balnear Techirghiol era o necesitate stringentă. Iată că, într-o zi, valorificând o frumoasă prietenie, a apărut ca din senin ajutorul. Se știe că darurile pe care oamenii mari le fac copiilor, în special celor aflați în suferință, capătă multe valențe. Sunt gesturi care înnobilează, dar și care determină schimbări, care antrenează un șir întreg de alte exemple benefice. În politicile de susținere a comunităților defavorizate pe care și le-a propus Clubul Rotary Cetatea Tomis Constanța, președintă pe anul Rotarian 2016-2017 Aurora Crăciun, a apărut și acest obiectiv. Și-a asumat rolul de coordonator proiect vicepreședinta clubului, Mihaela Belcin, care,cu mult suflet și determinare, a antrenat și alte cluburi de aceeași structură: Club Rotary Mangalia, Club Rotary Constanta, Club Rotary Oklahoma City, Club Rotary West Oklahoma City,District 2241 Romania-Republica Moldova, District 5750 Oklahoma. Români și americani, oameni care știu să ofere, aducând bucurii în sufletele celor mici, implicându-se voluntar în fapte caritabile. Valoarea proiectului a fost la final de 41650 dolari. Beneficiarii proiectului sunt copii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, care prezintă dizabilități psihomotorii. În prezent, capacitatea sanatoriului este de 90-100 de copii pe serie de câte 30 de zile. Anual, aproximativ 1400 de copii sunt beneficiarii tratamentelor de recuperare oferite de Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. Prin implementarea proiectului inițiat de Rotary Club Cetatea Tomis Constanța, se estimează o creștere cu 15-20% a numărului de beneficiari și extinderea serviciilor către pacienți externi. De asemenea, prin achizițiile făcute constând în echipamente de ultimă generație, se anticipează creșterea și diversificarea calității serviciilor medicale, precum și a randamentului de recuperare. Astfel a fost achiziționat BTS NIRVANA pentru recuperarea bolnavilor cu afecțiuni neuromotorii care constă în stimularea multisenzorială prin “imersia” în realitate virtuală,.  Acesta este un sistem therapeutic unic și inovativ ce se adresează atât copiilor cât și adulților. Sistemul BTS NIRVANA permite interacțiunea pacienților cu imaginile proiectate pe diferite suprafețe în timp real, pune la dispoziție diferite medii virtuale (realități virtuale) care pot fi proiectate pe orice suprafață (perete, podea, masă), cu care pacientul poate să interacționeze direct, printr-o simplă mișcare. Recuperarea, utilizând stimuli audio-vizuali, implică participarea cognitivă și perceptivă a pacientului și este foarte motivațională. Împreună cu acest sistem complex ultramodern au mai fost achiziționate aparate de kinetoterapie: mese masaj terapeutic, verticalizatoare, scaune poziționare, biciclete: ergometrică, eliptică, de recuperare,orizontala, aparat de vâslit, benzi de alergat, stepper, mini stepper, placă balans rotundă, roată de umăr fixă, mobile, bare paralele, spaliere, seturi gantere,mingi medicinale, covorașe individuale PVC, benzi elastice, discuri balans etc. O delegație formată din șapte rotarieni din Oklahoma, reprezentanți ai cluburilor Oklahoma City și Smooky Hill, participă la inaugurarea secției modernizate. Ei vor fi oaspeții rotarienilor din Cetatea Tomis Constanța pe o perioadă de 5 zile, timp în care vor vizita litoralul românesc și Delta Dunării. La eveniment, vor participa și 3 rotarieni din Israel, care au fost partenerii în proiectul “Înființarea secției de recuperare pentru copii cu afecțiuni ale coloanei vertebrale” din cadrul Sanatoriului Balnear Mangalia, proiect inițiat tot de Rotary Cetatea Tomis Constanța. Casa poveștilor își deschide porțile pentru copiii care cred că aici, la Techirghiol, suferința lor se ameliorează sau va dispărea. Casa poveștilor le oferă speranța…

The sanatorium children section now looks like a house of fairy tales. Renewed, modernised, ambiental, it looks nothing to where ill children used to come, sometimes many times a year, to treat their illnesses. While the inner yard became a nice playground as a first initiative, some of the old things were changed, one at a time, according to the facility’s financial powers. Anyhow, the modernisation of the kinetotherapy section for children with psycho-motor disabilities within Techirghiol Balnear Sanatorium was a stringent need. And one day, exploiting a beautiful friendship,help came out of nowhere. It is a known fact that gifts made by adults to children, especially ill children, earn many valences. These are ennobling gestures, also rendering changes and triggering a long chain of other beneficial examples. The support policies for marginal communities proposed by the Rotary Club Cetatea Tomis Constanța, chaired for the Rotarian year 2016-2017 by Aurora Crăciun, also included this objective. The club vice-president, Mihaela Belcin,  assumed the role of project manager and, with dedication and determination, she attracted other clubs of similar structure: Club Rotary Mangalia, Club Rotary Constanta, Club Rotary Oklahoma City, Club Rotary West Oklahoma City, District 2241 Romania – Republic of Moldova, District 5750 Oklahoma. Romanians and Americans, people who know how to give and bring joy to the hearts of the little, volunteering for charity acts. The final project value was of USD 41650.The project beneficiaries are children aged 3-18years old, with psycho-motor disabilities. Currently, the capacity of the sanatorium is of 90-100 children, in series of 30 days. Each year, approximately 1400 children benefit of the recovery treatments offered by Techirghiol Balnear and Recovery Sanatorium. Upon the implementation of the project started by Rotary Club Cetatea Tomis Constanța, a growth by15-20% is estimated in the number of beneficiaries, as well as the extension of services to external patients. Also, the procurements of state-of-the-art equipments anticipate the growth and diversification of medical services quality, as well as the recovery yield. Thus, BTS NIRVANA was procured for the recovery of patients with neuro-motor impairments consisting of the multi-sensor stimulation by „immersion” in virtual reality. It is a unique and innovative therapy system addressed both to children and adults. The BTS NIRVANA system allows patients’ interaction with the images projected on various surfaces in real time, making various virtual environments available (virtual realities) projected on any surface (wall, floor, table), in which the patient can directly interact upon a simple movement. The recovery, using sound and visual stimuli, involves the cognitive and perceptive participation of the patient and is highly motivating. Besides this state-of-the-art complex system, kinetotherapy devices were also procured: therapeutic massage tables, vertical devices, position chairs, bicycles: ergometric, elliptic, recovery, horizontal, paddling devices, treadmills, stepper, mini-stepper, balance round board, fix shoulder wheel, mobiles, parallel bars, trellis, weights, medicinal balls, individual PVC mats, elastic strips, balance disks etc. A delegation consisting of seven Rotarians from Oklahoma, representatives of clubs in Oklahoma Cityand Smooky Hill, shall attend the inauguration of the modernised section. They are to be guests of the Rotarians in Cetatea Tomis Constanța for 5 days, in which time they shallv isit the Romanian seaside and the Danube Delta. The event shall also include 3 Rotarians from Israel,partners in the project „Incorporation of recovery section for children with spine impairments” within the Balnear Sanatorium Mangalia, a project again initiated by Rotary Cetatea Tomis Constanța. The house of fairy tales shall open its door for children who believe it is here, at Techirghiol, that their pain shall improve or disappear. The house of fairy tales gives them hope…