Secția pentru copii a sanatoriului pareacum o casă a poveștilor. Înnoită, modernizată,ambientată, nimic nu mai seamănă cu loculîn care copii suferinzi veneau uneori și de maimulte ori în an să-și trateze bolile. Dacă curteainterioară devenită un plăcut loc de joacă afost prima inițiativă, rând pe rând, unele lucrurivechi au fost schimbate, pe măsura puterilorfinanciare ale instituției. Oricum, modernizareasecției de kinetoterapie pentru copiii cu handicappsihomotoriu din cadrul Sanatoriului BalnearTechirghiol era o necesitate stringentă.Iată că, într-o zi, valorificând o frumoasăprietenie, a apărut ca din senin ajutorul. Se știecă darurile pe care oamenii mari le fac copiilor,în special celor aflați în suferință, capătă multevalențe. Sunt gesturi care înnobilează, dar și caredetermină schimbări, care antrenează un șirîntreg de alte exemple benefice.În politicile de susținere a comunitățilordefavorizate pe care și le-a propus Clubul RotaryCetatea Tomis Constanța, președintă pe anulRotarian 2016-2017 Aurora Crăciun, a apărut șiacest obiectiv.Și-a asumat rolul de coordonator proiectvicepreședinta clubului, Mihaela Belcin, care,cu mult suflet și determinare, a antrenat șialte cluburi de aceeași structură: Club RotaryMangalia, Club Rotary Constanta, Club RotaryOklahoma City, Club Rotary West Oklahoma City,District 2241 Romania-Republica Moldova, District5750 Oklahoma. Români și americani, oameni careștiu să ofere, aducând bucurii în sufletele celor mici,implicându-se voluntar în fapte caritabile. Valoareaproiectului a fost la final de 41650 dolari.Beneficiarii proiectului sunt copii cu vârstecuprinse între 3 și 18 ani, care prezintă dizabilitățipsihomotorii. În prezent, capacitatea sanatoriuluieste de 90-100 de copii pe serie de câte 30 de zile.Anual, aproximativ 1400 de copii sunt beneficiariitratamentelor de recuperare oferite de SanatoriulBalnear și de Recuperare Techirghiol.Prin implementarea proiectului inițiat de RotaryClub Cetatea Tomis Constanța, se estimează o creșterecu 15-20% a numărului de beneficiari și extindereaserviciilor către pacienți externi.De asemenea, prin achizițiile făcute constândîn echipamente de ultimă generație, se anticipeazăcreșterea și diversificarea calității serviciilor medicale,precum și a randamentului de recuperare.Astfel a fost achiziționat BTS NIRVANA pentrurecuperarea bolnavilor cu afecțiuni neuromotorii careconstă în stimularea multisenzorială prin “imersia” înrealitate virtuală,. Acesta este un sistem terapeuticunic și inovativ ce se adresează atât copiilor cât șiadulților.Sistemul BTS NIRVANA permite interacțiuneapacienților cu imaginile proiectate pe diferitesuprafețe în timp real, pune la dispoziție diferitemedii virtuale (realități virtuale) care pot fi proiectatepe orice suprafață (perete, podea, masă), cu carepacientul poate să interacționeze direct, printr-osimplă mișcare.Recuperarea, utilizând stimuli audio-vizuali,implică participarea cognitivă și perceptivă apacientului și este foarte motivațională.Împreună cu acest sistem complex ultramodernau mai fost achiziționate aparate kinetoterapie: mesemasaj terapeutic, verticalizatoare, scaune poziționare,biciclete: ergometrică, eliptică, de recuperare,orizontala, aparat de vâslit, benzi de alergat, stepper,ministepper, placă balans rotundă, roată de umărfixă, mobile, bare paralele, spaliere, seturi gantere,mingi medicinale, covorașe individuale PVC, benzielastice, discuri balans etc.Revistă de balneologie 15American and Romanian Rotarians at TechirghiolHouse of fairy tales and hopesAurelia LĂPUȘANThe sanatorium children section now lookslike a house of fairy tales. Renewed, modernised,ambiental, it looks nothing to where ill children usedto come, sometimes many times a year, to treattheir illnesses. While the inner yard became a niceplayground as a first initiative, some of the old thingswere changed, one at a time, according to the facility’sfinancial powers. Anyhow, the modernisation of thekinetotherapy section for children with psycho-motordisabilities within Techirghiol Balnear Sanatoriumwas a stringent need.And one day, exploiting a beautiful friendship,help came out of nowhere. It is a known fact that giftsmade by adults to children, especially ill children,earn many valences. These are ennobling gestures,also rendering changes and triggering a long chain ofother beneficial examples.The support policies for marginal communitiesproposed by the Rotary Club Cetatea Tomis Constanța,chaired for the Rotarian year 2016-2017 by AuroraCrăciun, also included this objective.The club vice-president, Mihaela Belcin, assumedthe role of project manager and, with dedicationand determination, she attracted other clubs ofsimilar structure: Club Rotary Mangalia, Club RotaryConstanta, Club Rotary Oklahoma City, Club RotaryWest Oklahoma City, District 2241 Romania – Republicof Moldova, District 5750 Oklahoma. Romanians andAmericans, people who know how to give and bringjoy to the hearts of the little, volunteering for charityacts. The final project value was of USD 41650.The project beneficiaries are children aged 3-18years old, with psycho-motor disabilities. Currently,the capacity of the sanatorium is of 90-100 children,in series of 30 days.Each year, approximately 1400 children benefitof the recovery treatments offered by TechirghiolBalnear and Recovery Sanatorium.Upon the implementation of the project startedby Rotary Club Cetatea Tomis Constanța, a growth by15-20% is estimated in the number of beneficiaries, aswell as the extension of services to external patients.Also, the procurements of state-of-the-artequipments anticipate the growth and diversificationof medical services quality, as well as the recoveryyield.Thus, BTS NIRVANA was procured for the recoveryof patients with neuro-motor impairments consistingof the multi-sensor stimulation by „immersion” invirtual reality. It is a unique and innovative therapysystem addressed both to children and adults.The BTS NIRVANA system allows patients’interaction with the images projected on varioussurfaces in real time, making various virtualenvironments available (virtual realities) projectedon any surface (wall, floor, table), in which the patientcan directly interact upon a simple movement.The recovery, using sound and visual stimuli,involves the cognitive and perceptive participation ofthe patient and is highly motivating.Besides this state-of-the-art complex system,kinetotherapy devices were also procured:therapeutic massage tables, vertical devices, positionchairs, bicycles: ergometric, elliptic, recovery,horizontal, paddling devices, treadmills, stepper,mini-stepper, balance round board, fix shoulderwheel, mobiles, parallel bars, trellis, weights,medicinal balls, individual PVC mats, elastic strips,balance disks etc.A delegation consisting of seven Rotarians fromOklahoma, representatives of clubs in Oklahoma Cityand Smooky Hill, shall attend the inauguration of themodernised section.They are to be guests of the Rotarians in CetateaTomis Constanța for 5 days, in which time they shallvisit the Romanian seaside and the Danube Delta.The event shall also include 3 Rotarians from Israel,partners in the project „Incorporation of recoverysection for children with spine impairments” withinthe Balnear Sanatorium Mangalia, a project againinitiated by Rotary Cetatea Tomis Constanța.The house of fairy tales shall open its door forchildren who believe it is here, at Techirghiol, thattheir pain shall improve or disappear. The house offairy tales gives them hope…O delegație formată din șapte rotarieni dinOklahoma, reprezentanți ai cluburilor OklahomaCity și Smooky Hill, participă la inaugurarea secțieimodernizate.Ei vor fi oaspeții rotarienilor din Cetatea TomisConstanța pe o perioadă de 5 zile, timp în care vorvizita litoralul românesc și Delta Dunării.La eveniment, vor participa și 3 rotarieni din Israel,care au fost partenerii în proiectul “Înființarea secțieide recuperare pentru copii cu afecțiuni ale coloaneivertebrale” din cadrul Sanatoriului Balnear Mangalia,proiect inițiat tot de Rotary Cetatea Tomis Constanța.Casa poveștilor își deschide porțile pentru copiiicare cred că aici, la Techirghiol, suferința lor seameliorează sau va dispărea.Casa poveștilor le oferă speranța…